Obchodné podmienky

Vážení zákazníci,

súčasná situácia na trhu je veľmi premenlivá a veľmi zložitá z hľadiska cien a možností obstarávania. Z tohto dôvodu vám v súčasnosti nemôžeme poskytnúť záväzné ceny v internetovom obchode. Na nezáväzné otázky používajte, prosím, webový obchod! Po tom, ako sa v internetovom obchode opýtate na výrobok, vás budeme kontaktovať s nezáväznou ponukou.

Upozorňujeme, že od 1. decembra 2023 bude možné zadávať objednávky len prostredníctvom webového obchodu alebo e-mailom na adrese verkauf@petzolt.at!
Odber je možný v utorok a stredu od 10.00 do 14.00 hod. na adrese Neubaugasse 76, 1070 Viedeň; naďalej je možná aj doprava!

Ďakujeme za pochopenie!

Všeobecné obchodné podmienky pre online obchod Friedrich Petzolt Ges.m.b.H.
 
§ 1 Zmluvní partneri

Zmluvnými partnermi v rámci týchto všeobecných obchodných podmienok sú spoločnosť Friedrich Petzolt Gesellschaft m.b.H. (ďalej nazývaná Petzolt a aj my) 1070 Viedeň, Burggasse 52-54, Rakúsko a zákazník. Zákazníkmi v zmysle týchto obchodných podmienok sú spotrebitelia i podnikatelia.

Spotrebiteľom v zmysle týchto obchodných podmienok je každá fyzická osoba, ktorá uzavrie právny úkon za účelom, ktorý nesúvisí s jej obchodnou alebo podnikateľskou činnosťou.

Podnikateľom v zmysle týchto obchodných podmienok je fyzická alebo právnická osoba alebo spoločnosť fyzických osôb spôsobilá vykonávať právne úkony, ktorá pri uzatváraní právnych úkonov koná v rámci vykonávania svojej obchodnej činnosti alebo činnosti ako samostatne zárobkovo činnej osoby.
 
§ 2 Uzavretie zmluvy

1. Prezentácia ponuky produktov na internete spoločnosťou Petzolt nie je žiadnou právne záväznou ponukou, ale sa musí chápať len ako výzva pre zákazníka, aby on urobil záväznú ponuku kúpy. Objednávka zákazníka je ponukou.

2. My prijímame Vašu ponuku na uzavretie zmluvy zaslaním objednaného tovaru. Pokiaľ nám oznámite platnú e-mailovú adresu, dostanete e-mailom potvrdenie Vašej objednávky. Toto potvrdenie objednávky nie je vyhlásením o prijatí.

3. Ak by sme objednávku zákazníka z nejakých dôvodov nemohli splniť, zákazník bude o tom e-mailom vyrozumený. Ak si zákazník zvolil spôsob platby PayPal, potom sa zmluva uzavrie v každom prípade v čase potvrdenia platobného príkazu u poskytovateľa platobných služieb.

4. V prípade, že zmluva už bola uzatvorená, môžu obidve zmluvné strany od zmluvy odstúpiť, ak je objednaný tovar nedostupný. V prípade odstúpenia Vás budeme bez meškania informovať o nedostupnosti tovaru a bez meškania vrátime protihodnotu, ktorú ste už zaplatili.

5. V prípade, že nie je výslovne dohodnutá iná dodacia lehota, dodávame v prípade uzavretia zmluvy behom 10 kalendárnych dní od prijatia platby.

6. Tieto VOP a prípadné objednávacie/zmluvné údaje v danom prípade zaslané s potvrdením objednávky si môžete a mali by ste si u seba uložiť a/alebo vytlačiť pomocou tlačidla „Tlačiť“. Objednávacie/zmluvné údaje budú u nás uložené. Ak by ste Vaše objednávacie/ zmluvné údaje stratili, radi Vám na požiadanie zašleme kópiu Vašich objednávacích/zmluvných údajov.

§3 Ceny

1. Platia ceny, ktoré boli na internete uvedené v čase objednávky. V rámci objednávacieho procesu sa tieto explicitne uvedú. Uvedené ceny sa rozumejú vrátane zákonnej DPH v Rakúsku.

2. Náklady na balné a poštovné sa pripočítajú. O výške prepravných nákladov budú zákazníci s adresou dodania  v Rakúsku, Maďarsku a Slovensku informovaní v rámci objednávacieho procesu. Zákazníkov zo všetkých ostatných krajín budeme o výške prepravných nákladov informovať po obdžaní ponuky na kúpu. Pri vykonaní zmluvy zašleme tovar po obdržaní kúpnej ceny a prepravných nákladov. Pri dodávke do krajiny, ktorá nepatrí do EHP, zákazník znáša všetky dovozné a vývozné náklady ako aj všetky clá a poplatky a dane.

3. V rámci objednania tovaru vykonáme na materiáli až do odvolania bezplatné prírezy podľa rozmerov, ktoré zákazník uvedie. Pre prírezy platia nasledujúce tolerancie:

Tyčový tovar: +/- 1,5mm

Platňový tovar, plechy: tolerancia na dĺžku +/- 1,5mm a tolerancia na šírku +/-1,5mm

Osobitné požadované tolerancie, presahujúce tento rámec, sa môžu na požiadanie zohľadniť, nie sú však bezplatné. O nákladoch informujeme zákazníkov v osobitnej ponuke. Zmluva vznikne až potom, keď aj platba za náklady na prírez príde na náš účet.

Výslovne upozorňujeme na to, že pri kovových polotovaroch ide o produkt na ďalšie spracovanie a nie o hotový produkt, a teda u nás nie je vyleštený ani obrúsený.  Pri príreze materiálu pre zákazníka môžu na povrchu vzniknúť poškriabania. To nie je znížením hodnoty tovaru.

§4 Platobné podmienky:

Ak nie je dohodnutý iný druh platby, musíte objednaný tovar zásadne zaplatiť vopred (platba vopred). V online obchode môžete platenú čiastku buď poukázať vopred na náš účet alebo zaplatiť online cez PayPal. Dodávka tovaru sa uskutoční až po obdržaní platby.

§5 Poučenie o odstúpení:

1. Zákazníci, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle rakúskeho zákona o ochrane spotrebiteľov alebo iných zákonov v príslušných štátoch ich bydliska, môžu v lehote do 14 kalendárnych dní od obdržania dodávky objednaného tovaru odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy musí mať písomnú formu.

2. Stačí, keď sa vyhlásenie o odstúpení odošle v rámci lehoty, bez uvedenia dôvodov. Soboty, nedele a sviatky sa počítajú do plynutia lehoty. V každom prípade je však k dispozícii 7 pracovných dní. Na zachovanie práva na odstúpenie stačí včasné odoslanie vyhlásenia o odstúpení alebo veci:

Friedrich Petzolt Gesellschaft m.b.H.
Burggasse 52-54
1070 Wien
Rakúsko
Fax: +43 1 523 16 16/44
E-mail: webshop@petzolt.at

3. V prípade odstúpenia sa kúpna cena vrátane dopravného vráti len proti vráteniu tovaru, ktorý objednávateľ obdržal.

4. Tovar by sa mal vrátiť v nepoužitom stave a ako nový a spôsobilý na ďalší predaj a v originálnom balení. Pri tovaroch, na ktorých sú poznateľné stopy po používaní, si zadržíme primeranú čiastku za zníženie hodnoty. To isté platí, keď pri vrátení tovaru chýba príslušenstvo alebo nejaké časti.

5. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ. Ak by bol tovar zaslaný naspäť bez toho, aby bola zaplatená doprava, sme oprávnení si zadržať zodpovedajúcu čiastku.

6. Výnimky z práva odstúpenia od zmluvy
Právo na odstúpenie neexistuje pre tovary, ktoré boli vyrobené podľa špecifikácie zákazníka alebo boli podľa údajov zákazníka prirezané.

7. Ak je zákazníkom podnikateľ, ten nemá právo odstúpenia od zmluvy.

§6 Znášanie nebezpečenstva

Ak nie je dohodnuté inak, znáša riziko dopravy pri dodávkach spotrebiteľ.

§7. Reklamácie

Reklamácie na základe zákonných nárokov na záruku sa môžu uplatňovať na nasledovnej adrese:

Friedrich Petzolt Gesellschaft m.b.H.
Burggasse 52-54
1070 Wien
Rakúsko
Fax: +43 1 523 16 16/44
E-mail: webshop@petzolt.at

§8. Záruky

V prípade nedostatkov si zákazník uplatňuje svoje nároky voči Petzolt podľa zákonných ustanovení.

§9 Obmedzenie ručenia

1. Petzolt ručí podľa zákonných ustanovení

2. Nároky na náhradu škody spôsobené ľahkou nedbanlivosťou sú z ručenia vylúčené. Toto neplatí pre škody na zdraví osôb alebo pre škody na veciach, ktoré boli prijaté na spracovanie, ani pre nároky z ručenia za produkt. Škody na zdraví osôb, ktoré boli spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s tovarom sú z ručenia vylúčené. To sa týka hlavne zaobchádzania s prirezanými kovovými polotovarmi, pretože tu ide o materiál na ďalšie spracovanie  a nie o hotový produkt. Výslovne upozorňujeme na to, že rezné miesta neobrusujeme a preto môžu byť ostré. Odporúčame zákazníkovi, aby pri manipulácii nosil zodpovedajúce ochranné rukavice.

3. Všetky obsahy našej prezentácie na internete boli vytvorené starostlivo a podľa najlepšieho svedomia. Nemôžeme však ručiť za aktuálnosť, úplnosť a správnosť všetkých stránok.

4. Naša webová stránka obsahuje tzv. „externé odkazy“ (prepojenie na webové stránky tretích osôb), na obsah ktorých nemáme žiadny vplyv a za ktorý z tohto dôvodu neručíme. Za obsahy a správnosť informácií je zodpovedný príslušný poskytovateľ informácií na webovej stránke, ku ktorej vedie príslušný link. V čase, keď sa urobilo toto prepojenie odkazmi, neboli nám známe žiadne porušenia práva. V prípade, že sa dozvieme o porušení práva, príslušný link ihneď odstránime.

§10 Ochrana údajov

Petzolt ukladá objednávacie údaje, ktoré sú potrebné pre vykonanie zmluvy (meno, adresa a Vaša e-mailová adresa, pokiaľ ste ju uviedli, napr. pri Vašej objednávke, zaslanej e-mailom). Pre internú kontrolu zákazky okrem toho ukladáme potrebné údaje, ako dátum Vašej objednávky a kedy Vám bola dodávka zaslaná.
Výslovne upozorňujeme na to, že prenos údajov na internete (napr. e-mailom) môže mať medzery v bezpečnosti. Dokonalú ochranu údajov pred prístupom tretích osôb nie je možné garantovať. Nemôžeme ručiť  za škody, vznikajúce v dôsledku takýchto medzier v bezpečnosti.

§11 Výhrada vlastníctva

Tovar, ktorý Vám bol dodaný, ostáva až do úplného zaplatenia vlastníctvom spoločnosti Friedrich Petzolt GmbH

§12 Autorské práva

Obsahy a diela zverejnené na tejto webovej stránke podliehajú autorskému právu. Akýkoľvek druh rozmnožovania, spracovania, šírenia a akýkoľvek druh speňaženia nad hranice autorského práva si vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas príslušného pôvodcu resp. autora.

§ 13  Záverečné ustanovenia

1. Tieto VOP sa riadia výlučne rakúskym právom s vylúčením kúpneho práva OSN.

2. Ak by niektoré ustanovenie týchto VOP bolo alebo by sa stalo neúčinným, nevykonateľným alebo neplatným, nezávisle od toho z akého dôvodu, účinnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá.

3. Sídlom súdu je Rakúsko, Viedeň. Platí rakúske právo.